Search form

Ja̰ 10:13

13NJe ngəm batɨ je mbata kɨngə-n la kɨn a̰y, tadɔ nḛ lie e la par ə ɨsɨ sangɨ, adɨ oo lo kadɨ ɨndə rɔne ko̰ tɨ mbata lə batɨ je al. Mi, mi ɓa batɨ je kɨ m-ɨndə kəmm go batɨ je tɨ majɨ.