Search form

Ja̰ 10:18

18Dəw kɨ a ɨndə tɔgɨ dɔm tɨ kadɨ m-ɨlə rɔm kɔ goto. E mi wa ə m-adɨ kɨ me ndɨgɨ ləm. M-aw kɨ tɔgɨ kadɨ m-adɨ-n nɨm, kadɨ m-taa-n nɨm. E kɨn ə e ndu kɨ m-gər kɨ rɔ Bai tɨ.»