Search form

Ja̰ 10:21

21Ə njé kɨ nungɨ əli əi nə: «Dəw kɨ ndɨl kɨ majal ɨsɨ mee tɨ əl ta be al. Dəw kɨ ndɨl kɨ majal ɨsɨ mee tɨ asɨ kadɨ a tḛḛ kəm njé kəm tɔ je al.»