Search form

Ja̰ 10:22

Jɨpɨ je mbati koo mbide tɨ təkɨ Jəju e NGon Luwə

22Dɔ kagɨ loe tɨ kɨn, Jɨpɨ je ɨsɨ rai nay tɔr ndu dɔ kəy tɨ lə Luwə Jorijaləm tɨ. E dɔ kagɨ lo kul tɨ.