Search form

Ja̰ 10:24

24Jɨpɨ je ɨləi-naa gəi gɨde, nɨngə əli-e əi nə: «Kadɨ ban tɨ ə a əl-je ta kɨ kadɨ meje osɨ nangɨ ə? Kɨn ə re ḭ Kɨrɨsɨ kɨ Luwə mbəte ə, əl-je wangɨ adɨ j-o.»