Search form

Ja̰ 10:32

32Ə Jəju əl-de ə nə: «M-ra nḛ je kɨ majɨ majɨ ngay ta kəmsi tɨ kɨ tɔgɨ kɨ ḭ rɔ Bai tɨ, nga e kɨ ra ə ɨgei kadɨ ɨtɨləi mi kɨ mbal ɨtɔli mi kɨ mbae ə?»