Search form

Ja̰ 11

Kḭ Lajar lo koy tɨ

1Dɨngəm kare kɨ nje mo̰y e no̰o̰, tɔe nə Lajar. Ɨsɨ me ɓe tɨ kɨ Bətani kɨ e ngon ɓe lə Mari əi kɨ ngokone Martɨ. 2E darɔ Mari wa kɨn ə a ɔy yɨbɨ kɨ ətɨ majɨ nja Ɓaɓe tɨ nɨm, bɔr njae kɨ bɨsɨ dɔne nɨm. NGa nɨngə e ngoko̰e Lajar ə rɔe toe. 3NGakonaa je kɨ dəne kɨ joo kɨn ɨləi dəw madɨ ade aw əl Jəju ə nə: «Ɓaɓe, basa madi e mo̰y.» 4Lokɨ Jəju oo ta kɨn nɨngə əl ə nə: «Mo̰y lə Lajar kɨn re mba tɔl-e al, nə e mo̰y kɨ re kadɨ tɔjɨ tɔgɨ Luwə, taa kadɨ dɨje ɨləi tɔjɨ dɔm tɨ mi NGon Luwə tɔ.»

5Jəju ndɨgɨ Martɨ əi kɨ ngoko̰e Mari, taa ndɨgɨ Lajar tɔ. 6Jəju oo majɨ kadɨ Lajar e mo̰y, nə ɨsɨ lo tɨ kɨ ɨsɨ tɨ kɨn ba ndɔ joo ɓəy. 7Go tɨ, əl njé ndo je ləne ə nə: «Adɨ jɨ təli j-awi Jude tɨ gogɨ.» 8Ə NJé ndo je lie əli-e əi nə: «NJe ndo dɨje, ndɔ ngay al ne ɓəy ə Jɨpɨ je sangi kadɨ n-tɨləi-ni kɨ mbal n-tɔli-ni ka kɨn ə, ɨge kadɨ ɨtəl aw Jude tɨ ɓəy a?» 9Jəju ɨlə-de tɨ ə nə: «NGan kadɨ e dɔgɨ gɨde joo me kadɨ tɨ kɨ kare. Nɨngə kɨn ə re dəw njɨyə kada ə nḛ a tɨge ɨle al, tadɔ oo lo majɨ. 10A re njɨyə kondɔ ə, nḛ a tɨge ɨle, tadɔ oo lo majɨ al.» 11Go ta tɨ kɨn, Jəju ɨlə ta kɨ rangɨ dɔ tɨ ə nə: «Madɨje Lajar to ɓi, nɨngə m-a m-aw kadɨ m-ndəl-e.» 12Ə njé ndo je əli-e əi nə: «Ɓaɓe, kɨn ə re to ɓi ə a ɨngə rɔ nga ngata.» 13Jəju əl ta lə koy Lajar, nə njé ndo je oi təkɨ e ta lə ɓi kɨ kare. 14Ə Jəju əl-de ay njay ə nə: «Lajar oy. 15NGa nɨngə kɨ ɔjɨ dɔsi, rɔm nəl-m ngay kadɨ m-goto loe tɨ, kadɨ tə səi je adii mi mesi. Ɓa kɨ ne kɨn, adɨ j-awi dɔe tɨ.» 16Ə Tomasɨ kɨ ɨsɨ ɓari-e «NDɨngə» əl ndəgɨ njé ndo je ə nə: «J-əi ka adɨ j-awi sie tə j-oyi sie.»

Jəju e nje kadɨ dɨje təli ɨsi kɨ dɔde taa

17Lokɨ Jəju re tḛḛ Bətani tɨ, oo kadɨ dɨbi Lajar ra ndɔ sɔ ngata. 18Bətani e ɓasi kɨ Jorijaləm, asɨ kulə mətər mɨtə be par, 19adɨ Jɨpɨ je ngay rəi rɔ Martɨ tɨ əi kɨ Mari kadɨ sɔli mede ɔjɨ-n dɔ koy lə ngoko̰de. 20Lokɨ Martɨ oo kadɨ Jəju a re no̰o̰, ḭ aw tɨlə kəme, nɨngə Mari taa ɨsɨ ya̰ne nangɨ me kəy tɨ. 21Martɨ kɨ aw tɨlə kəm Jəju, əl Jəju ə nə: «Ɓaɓe, kɨn ə re ḭ səje ne ə re ngokom a oy al. 22Nə kɨ ne wa kɨn ka m-gər kadɨ nḛ je pətɨ kɨ ɨdəjɨ Luwə ə a adi.» 23Ə Jəju əl-e ə nə: «NGoko̰i a ḭ lo koy tɨ.» 24Nɨngə Martɨ ɨle tɨ ə nə: «E kɨ rɔjetɨ, m-gər kadɨ ndɔ kɨ njé koy je a ḭḭ taa lo koy tɨ dɔbəy ndɔ tɨ ə, Lajar a ḭ taa lo koy tɨ tɔ+25Lo kɨn tɨ, Jəju əl-e ə nə: «Mi nje kadɨ dɨje ḭḭ taa lo koy tɨ, kɨ nje kadɨ dɨje ɨsi kɨ dɔde taa. Dəw kɨ adɨ-m mene, re oy mɨndɨ ka, a ɨsɨ kɨ dɔne taa ba. 26NGa nɨngə, dəw kɨ ɨsɨ kɨ dɔne taa, ə adɨ-m mene ɓa, dəwe kɨn a oy al ratata. M-dəji se oo be wa?» 27Ɓa Martɨ ɨle tɨ ə nə: «Oyo, Ɓaɓe, m-adi mem təkɨ ḭ ə ḭ Kɨrɨsɨ kɨ Luwə mbəte, ḭ ə ḭ NGon lə Luwə, ḭ ə ḭ dəw kɨ sɔbɨ kadɨ a re dɔnangɨ tɨ.»

Jəju no̰ mbata koy lə Lajar

28Go ta tɨ kɨ Martɨ əl kɨn ɓa, ɔtɨ aw ɓar ngokone Mari, əl-e ta nangɨ yɔgɨrɔ be ə nə: «NJe ndo dɨje a no̰o̰, ə ɨsɨ dəji kadɨ aw.» 29Lokɨ Mari oo ta kɨn taa par ə ḭ taa kalangɨ aw kɨ rɔ Jəju tɨ. 30Jəju ur me ɓe tɨ al ɓəy, e lo tɨ wa kɨ Martɨ aw ɨnge tɨ kəte ka kɨn ɓəy. 31Jɨpɨ je kɨ ɨsi me kəy tɨ kɨ Mari, ɨsɨ sɔli mee, lokɨ ooi-e ḭ taa kalangɨ, tḛḛ taga, oi ə nə ɨsɨ aw kɨ dɔ ɓadɨ tɨ kadɨ no̰ wa, adɨ ḭḭ taai goe tɨ. 32Lokɨ Mari aw tḛḛ lo tɨ kɨ Jəju a tɨ, ə oo Jəju ɓa, osɨ nangɨ njae tɨ, nɨngə əl-e ə nə: «Ɓaɓe, kɨn ə re ḭ səje ne ə re ngokom a oy al.» 33Lokɨ Jəju oo kadɨ Mari ɨsɨ no̰, taa Jɨpɨ je kɨ ḭḭ goe tɨ ka ɨsɨ no̰i tɔ ɓa, mee ur made, taa ndɨle ɨsɨ nangɨ al tɔ. 34Ə dəjɨ-de ə nə: «Ɨləi-e ra be ə?» Ɓa əli-e əi nə: «Ɓaɓe, ɨre ə a o.» 35Lo kɨn tɨ, Jəju no̰. 36Ə Jɨpɨ je əli əi nə: «Oi tɔjɨ kɨ tɔjɨ ndɨgɨ kɨ ndɨge kɨn.» 37Nə njé kɨ nungɨ əli əi nə: «Tḛḛ kəm nje kəm tɔ, nga ra ban ə asɨ kadɨ ɔgɨ Lajar koy al tɔy?»

Jəju adɨ Lajar ḭ lo koy tɨ

38Lo kɨn tɨ, me Jəju təl ur made kur kɨ rangɨ ɓəy, adɨ ɔtɨ aw kɨ dɔ ɓadɨ tɨ. Nɨngə e bole mbal ə ɨndəi mbal made utii tae. 39Jəju əl-de ə nə: «Ɔri mbal kɨn kɔ», nə Martɨ kɨ konan nje goto əl Jəju ə nə: «Ɓaɓe, ra ndɔ sɔ ngata, adɨ a ətɨ.» 40Ə Jəju əl-e ə nə: «M-əli m-ə nə ri ə? M-əli m-ə nə re adɨ mei ə a o tɔgɨ Luwə.» 41Lo kɨn tɨ, ɔri mbal kɔ, ə Jəju un kəmne kɨ taa nɨngə əl ə nə: «Bai, m-ra-i oyo təkɨ o dɔ ndum. 42M-gər kadɨ ta je kɨ m-ɨsɨ m-əl səi kɨn o dɔ ndum dɔrɔ, nə m-əl ta kɨn be mbata kosɨ dɨje kɨ gəi gɨdɨm kɨn, kadɨ adi mi mede təkɨ e ḭ ə ɨlə-m.» 43Go ta tɨ kɨn ɓa, Jəju un ndune kɨ taa əl ta kɨ tɔgɨne ə nə: «Lajar, ɨtḛḛ taga!» 44Nɨngə nje goto Lajar ɨndə lo tḛḛ taga. Jie je kɨ njae je e kɨ ragɨ kɨ ta kɨbɨ, taa ta kəme e kɨ dole kɨ kɨbɨ tɔ. Ə Jəju əl-de ə nə: «Ɨtuti-e, ə ɨyə̰i-e adɨ aw.»

Dɨje dɔɔi ta naa tɨ kadɨ n-tɔli Jəju

(Mt 26.1-5; Mk 14.1-2; Lk 22.1-2)

45Jɨpɨ je ngay kɨ awi rɔ Mari tɨ, ə oi nḛ kɨ Jəju ra, adi mede Jəju. 46Nə njé kɨ na je awi ɨngəi Parɨsɨ je, əli-de nḛ kɨ Jəju ra. 47Lo kɨn tɨ, njé kun dɔ njé kɨjə nḛ məsɨ kadɨ-kare je, kɨ Parɨsɨ je, ɔsi dɔde-naa tɨ tə njé gangɨ ta je lə Jɨpɨ je, nɨngə dəji-naa əi nə: «E ri dana ə kadɨ jɨ rai ə? Dɨngəm kɨn ra nḛ je kɨ ətɨ ɓəl ɓəl ngay! 48Kɨn ə re j-ɨyə̰i-e j-adɨ ra nḛ je ləne kɨn kɨ no̰ne tɨ ə, dɨje pətɨ a adi-e mede, nɨngə dɨje kɨ Rɔm tɨ a rəi kadɨ tuji kəy lə Luwə, taa a tuji gɨn ɓe ləje tɔ!» 49Ə Kayɨpɨ kɨ e kɨ kare dan njé kun dɔ Jɨpɨ je tɨ, kɨ ɓale tɨ no̰o̰ e kɨ bo dɔ njé kɨjə nḛ məsɨ kadɨ-kare je tɨ, un ta əl-de ə nə: «Ɨgəri nḛ kare me nḛ tɨ kɨ ɨsɨ ra nḛ kɨn al! 50Ɨməri ta majɨ oi! E sotɨ ngay mbata tɨ ləsi kadɨ ba kal dəw kɨ kare be oy kadɨ gɨn dɨje kosɨ oyi al, ə gɨn ɓe kɨ tae ba ɨngə tujɨ al tɔ.» 51NGa nɨngə e ta kɨ Kayɨpɨ wa ɓa əl kɨ dɔne al, nə təkɨ ɓale tɨ no̰o̰ e kɨ bo dɔ njé kɨjə nḛ məsɨ kadɨ-kare je tɨ, Luwə ɨndə ta tae tɨ adɨ ɨlə mbḛe kəte təkɨ sɔbɨ kadɨ Jəju a oy mbata lə gɨn ɓe lə Jɨpɨ je. 52Nɨngə a oy mbata lə gɨn ɓe lə Jɨpɨ je par al, nə a oy mba kadɨ kaw-n nga lə Luwə kɨ sanəi-naa kɨ lo je dangɨ dangɨ kɨn kadɨ təli gɨn dɨje kɨ kare ba. 53Ḭ dɔ ndɔe tɨ no̰o̰ kɨn, njé kun dɔ Jɨpɨ je uni ndude kadɨ n-tɔli Jəju. 54E be ə, Jəju ɨndə ngangɨ njɨyə taga ta kəm Jɨpɨ je tɨ kɨ Jude tɨ. Ɔr rɔne aw ɓasi kadɨ dɨlə lo tɨ, me ngon ɓe tɨ kɨ ɓari-e Epɨrayɨm. Aw ɨsɨ tɨ no̰o̰ kɨ njé ndo je ləne.

55Dɔ kagɨ lo ra nay lə Jɨpɨ je kɨ ɓari-e Pakɨ e ɓasi, adɨ dɨje ngay awi Jorijaləm tɨ kəte no̰ tɨ kadɨ tə rai nḛ je kɨ go kuje tɨ ləde əi Jɨpɨ je kadɨ Luwə oo-n-de tə dɨje kɨ kanjɨ majal. 56Dɨje ka kɨn əi gɨn kəy tɨ lə Luwə, nɨngə ɨsɨ sangi Jəju, ə dəji-naa ta dande tɨ əi nə: «Mər ta ləsi e ri ə? Kadɨ a re lo ra nay tɨ al a?» 57Nḛ kare ɓa, njé kun dɔ njé kɨjə nḛ məsɨ kadɨ-kare je, kɨ Parɨsɨ je adi ndu kadɨ re dəw madɨ oo lo kɨ Jəju e tɨ ɓa, kadɨ əl-de adɨ n-awi n-uwəi-e.