Search form

Ja̰ 11:28

Jəju no̰ mbata koy lə Lajar

28Go ta tɨ kɨ Martɨ əl kɨn ɓa, ɔtɨ aw ɓar ngokone Mari, əl-e ta nangɨ yɔgɨrɔ be ə nə: «NJe ndo dɨje a no̰o̰, ə ɨsɨ dəji kadɨ aw.»