Search form

Ja̰ 11:38

Jəju adɨ Lajar ḭ lo koy tɨ

38Lo kɨn tɨ, me Jəju təl ur made kur kɨ rangɨ ɓəy, adɨ ɔtɨ aw kɨ dɔ ɓadɨ tɨ. Nɨngə e bole mbal ə ɨndəi mbal made utii tae.