Search form

Ja̰ 11:48

48Kɨn ə re j-ɨyə̰i-e j-adɨ ra nḛ je ləne kɨn kɨ no̰ne tɨ ə, dɨje pətɨ a adi-e mede, nɨngə dɨje kɨ Rɔm tɨ a rəi kadɨ tuji kəy lə Luwə, taa a tuji gɨn ɓe ləje tɔ!»