Search form

Ja̰ 11:49

49Ə Kayɨpɨ kɨ e kɨ kare dan njé kun dɔ Jɨpɨ je tɨ, kɨ ɓale tɨ no̰o̰ e kɨ bo dɔ njé kɨjə nḛ məsɨ kadɨ-kare je tɨ, un ta əl-de ə nə: «Ɨgəri nḛ kare me nḛ tɨ kɨ ɨsɨ ra nḛ kɨn al!