Search form

Ja̰ 11:50

50Ɨməri ta majɨ oi! E sotɨ ngay mbata tɨ ləsi kadɨ ba kal dəw kɨ kare be oy kadɨ gɨn dɨje kosɨ oyi al, ə gɨn ɓe kɨ tae ba ɨngə tujɨ al tɔ.»