Search form

Ja̰ 11:51

51NGa nɨngə e ta kɨ Kayɨpɨ wa ɓa əl kɨ dɔne al, nə təkɨ ɓale tɨ no̰o̰ e kɨ bo dɔ njé kɨjə nḛ məsɨ kadɨ-kare je tɨ, Luwə ɨndə ta tae tɨ adɨ ɨlə mbḛe kəte təkɨ sɔbɨ kadɨ Jəju a oy mbata lə gɨn ɓe lə Jɨpɨ je.