Search form

Ja̰ 11:52

52Nɨngə a oy mbata lə gɨn ɓe lə Jɨpɨ je par al, nə a oy mba kadɨ kaw-n nga lə Luwə kɨ sanəi-naa kɨ lo je dangɨ dangɨ kɨn kadɨ təli gɨn dɨje kɨ kare ba.