Search form

Ja̰ 12:13

13ə ɔyi baji tan je, ə tḛḛi taga gɨdɨ ɓe tɨ, awi tɨlə kəme. Nɨngə lo kɨn tɨ, uni ndude kɨ taa əli əi nə: «Tɔjɨ e kɨ dɔ Luwə tɨ! Nɨngə kadɨ Luwə ɨndə jine dɔ dəw tɨ kɨ re kɨ tɔ Ɓaɓe, kadɨ Luwə ɨndə jine dɔ ngar tɨ lə Isɨrayəl je!»