Search form

Ja̰ 12:20

Gɨrəkɨ je sangi kadɨ n-ooi Jəju

20Gɨrəkɨ je madɨ əi dan dɨje tɨ kɨ rəi Jorijaləm lo ra nay tɨ kadɨ ɔsi məkəsɨde nangɨ no̰ Luwə tɨ.