Search form

Ja̰ 12:25

25Dəw kɨ ra ta rɔne ngay, a tḭ tae, nə dəw kɨ ɨlə rɔne kɔ dɔnangɨ tɨ ne, a ngəm rɔne kadɨ kajɨ kɨ bɨtɨ kɨ no̰ tɨ.