Search form

Ja̰ 12:26

26Kɨn ə re dəw madɨ ge ra kɨlə ɓəə ləm ɓa, sɔbɨ kadɨ un gom, nga nɨngə nje kɨlə ɓəə ləm kɨn a e səm lo tɨ kɨ m-a m-ḭ tɨ. Dəw kɨ nje ra kɨlə ɓəə ləm, Bai Luwə a ɔsɨ gone.»