Search form

Ja̰ 12:27

Jəju əl ta kɨ dɔ koyne tɨ

27Jəju əl ə nə: «Kɨ ne kɨn, ndɨlm ɨsɨ nangɨ al, ə se ta ri ə kadɨ m-əl wa? Kadɨ m-əl m-ə nə: “Bai, ajɨ-m ta dɔ kadɨ tɨ kɨ nga̰ kɨ a re dɔm tɨ kɨn a?” NGa e mbata dɔ kadɨ wa kɨn ə m-re bɨtɨ m-tḛḛ-n ne kɨn.