Search form

Ja̰ 12:3

3Mari un yɨbɨ kɨ ɓari-e nar, a rosɨ ngon ku be, ɓukɨ nja Jəju tɨ, nɨngə go tɨ, bɔr njae kɨ bɨsɨ dɔne. E yɨbɨ nar dɔrɔe kɨ gate e ngay. Ba̰yḛ taa me kəy.