Search form

Ja̰ 12:36

36Dɔ kagɨ lo kɨ kunjɨ e səsi kɨn ɓa, adi mesi kunjɨ, kadɨ tə ɨtəli dɨje kɨ me kunjɨ tɨ.» Lokɨ Jəju əl-de ta be nɨngə, ɔtɨ aw ɓɔyɔ rɔne sa̰y ta kəmde tɨ.