Search form

Ja̰ 12:42

42Nḛ kare ɓa, dan njé kun dɔ Jɨpɨ je tɨ wa kɨn, ngay je adi mede Jəju, nə mbati kəli kɨ taga mbata lə Parɨsɨ je kɨ kadɨ a tuwəi-de kɔ gɨn kəy kaw-naa tɨ ləde əi Jɨpɨ je .