Search form

Ja̰ 12:6

6Judasɨ əl ta kɨn be mba to ɓa ta lə njé ndoo je to rɔe al, nə mbata e nje ɓogɨ. E ə ɓɔl la e jie tɨ, adɨ ɨsɨ ɓogɨ la kɨ ɨsɨ ɓuki me tɨ ndə̰y ndə̰y.