Search form

Ja̰ 12:9

Dɨje dɔi ta naa tɨ kadɨ n-tɔli Lajar

9Kosɨ Jɨpɨ je ngay oi kadɨ Jəju e Bətani tɨ, adɨ rəi. Nɨngə rəi mbata lə Jəju par al, nə rəi mba koo Lajar kɨ Jəju ade ḭ taa lo koy tɨ ka kɨn tɔ.