Search form

Ja̰ 13:21

Jəju əl təkɨ Judasɨ a un dɔne

(Mt 26.21-25; Mk 14.18-21; Lk 22.21-23)

21Go ta je tɨ kɨn, ndɨl Jəju ɨsɨ nangɨ al, adɨ ta tḛḛ tae tɨ kɨ taga ə nə: «Təkɨ rɔjetɨ, adɨ m-əl səsi, dəw kare dansi tɨ ne a ɨlə-m ji dɨje tɨ.»