Search form

Ja̰ 13:36

Jəju əl təkɨ Pɨyər a najɨ ta gər-ne

(Mt 26.33-35; Mk 14.29-31; Lk 22.31-34)

36Sɨmo̰ Pɨyər dəjɨ Jəju ə nə: «Ɓaɓe, a aw ra ə?» Ə Jəju ɨle tɨ ə nə: «Lo kɨ m-a m-aw tɨ, a asɨ kadɨ un gom kɨ ɓasɨne kɨn al, nə a un gom kɨ ɓəy tɨ.»