Search form

Ja̰ 14

Jəju e rəbɨ kɨ kaw kɨ rɔ Luwə tɨ

1Jəju əl njé ndo je ləne ə nə: «Sɔbɨ kadɨ mesi ɓəl al, adi mesi Luwə, ə adi mi mesi tɔ. 2Me ɓe tɨ lə Bai, kəy je e ngay no̰o̰. Kɨn ə re e nḛ kɨ rɔjetɨ al ə, re m-a m-əl səsi, tadɔ m-aw kadɨ m-ɨndə dɔ lo dana mbata tɨ ləsi. 3Lokɨ m-aw, ə m-ɨndə dɔ lo dana gɨne gangɨ nɨngə, m-a m-təl tə m-re kadɨ m-ɔy səsi, m-aw səsi rɔm tɨ, kadɨ tə lo kɨ mi tɨ, səi ka səi tɨ tɔ. 4Səi, ɨgəri rəbɨ kɨ kaw lo tɨ kɨ m-ɨsɨ m-aw tɨ.» 5Lo kɨn tɨ, Tomasɨ əl Jəju ə nə: «Ɓaɓe, jɨ gər lo kɨ ɨsɨ aw tɨ al tɔ, ə ra ban be ə j-a j-asɨ kadɨ jɨ gər rəbɨ kɨ kaw tɨ ə?» 6Ə Jəju əl-e ə nə: «Mi rəbɨ, mi ta kɨ rɔjetɨ, mi kɨsɨ kɨ dɔ taa. Rəbɨ kɨ rangɨ kɨ kadɨ dəw asɨ kaw-n rɔ Bai Luwə tɨ gɨdɨm tɨ goto. 7Re ɨgəri mi ɓa, a ɨgəri Bai tɔ. NGa nɨngə, təkɨ j-a-n ne wa kɨn, ɨgəri-e nɨm, oi-e nɨm tɔ.» 8Nɨngə Pɨlɨpɨ əl Jəju ə nə: «Ɓaɓe, ɨtɔjɨ-je Bawje Luwə adɨ j-o-e par ə, e wa kɨn asɨ-je nakɨ.» 9Ə Jəju ɨle tɨ ə nə: «Pɨlɨpɨ, e mari nu ba ə m-a səsi ne kɨn ka ɨgər-m al ɓəy a? Dəw kɨ oo-m ɓa, oo Bai Luwə tɔ. Ra ban be ə əl ə nə: “Ɨtɔjɨ-je Bawje Luwə adɨ j-o-e” ə? 10O tə ta kɨ rɔjetɨ al kadɨ mi m-ɨsɨ me Bai tɨ, ə Bai ɨsɨ mem tɨ a? Ta je kɨ m-ɨsɨ m-əl səsi kɨn, e mi wa kɨ dɔm ɓa m-ɨsɨ m-əl al; e Bai kɨ ɨsɨ mem tɨ ə ɨsɨ ra kɨlə je ləne. 11Adi mi mesi təkɨ mi m-ɨsɨ me Bai tɨ, ə Bai ɨsɨ mem tɨ tɔ kɨn. A re adi mi mesi dɔ ta je tɨ kɨ m-ɨsɨ m-əl al ə, kɨlə ra je lə Luwə kɨ oi kɨ kəmsi kɨn yo ə, adii mesi ndə̰y. 12Təkɨ rɔjetɨ, adɨ m-əl səsi, dəw kɨ adɨ-m mene ɓa, e ka a ra nḛ je kɨ m-ɨsɨ m-ra-de kɨn tɔ. A ra nḛ je kɨ ətɨ ɓəl ngay ɓəy, mbata mi m-ɨsɨ m-aw rɔ Bai tɨ. 13NGa nɨngə, nḛ je pətɨ kɨ ɨdəji me tɔm tɨ ə, m-a m-ra m-adɨ səsi, mba kadɨ mi NGon, m-adɨ dɨje ɨləi tɔjɨ dɔ Bai Luwə tɨ. 14Kɨn ə re ɨdəji nḛ madɨ me tɔm tɨ ə, m-a m-ra m-adɨ səsi.»

Jəju un ndune kadɨ n-a n-ɨlə kɨ NDɨl kɨ kay njay

15Jəju ɨlə ta kɨ rangɨ dɔ tɨ ɓəy ə nə: «Kɨn ə re ɨndɨgi mi ə, a təli rɔsi go ndu kun je tɨ ləm. 16Nɨngə mi, m-a m-dəjɨ Bai Luwə kadɨ ɨlə kɨ NJe ra səsi kɨ rangɨ, kɨ a ɨsɨ səsi bɨtɨ kɨ no̰ tɨ. 17E ə e NDɨl kɨ nje ra nḛ kɨ rɔjetɨ, kɨ dɨje kɨ dɔnangɨ tɨ ne asi al kadɨ taai-e mede tɨ, tadɔ ooi-e al, taa gəri-e al tɔ, nə səi je, ɨgəri-e, mbata ɨsɨ kadɨsi tɨ ne, taa a ɨsɨ mesi tɨ tɔ. 18M-a m-ɨyə̰ səsi kɨ karsi tə ngan kal je be al, nə m-a m-təl kadɨ m-re rɔsi tɨ. 19Nay ngay al kadɨ dɨje kɨ dɔnangɨ tɨ ne a oi mi al ratata, nə səi je, a oi mi, tadɔ m-ɨsɨ kɨ dɔm taa, taa səi je ka a ɨsi kɨ dɔsi taa tɔ. 20NDɔe tɨ kɨn ə, a oi kadɨ mi me Bai tɨ, nɨngə səi, səi mem tɨ, ə mi, mi mesi tɨ tɔ. 21Dəw kɨ nje ndɨgɨ-m, e dəw kɨ ngəm go ndu kun je ləm majɨ nɨm, təl rɔne go tɨ nɨm. Bai a ndɨgɨ dəw kɨ nje ndɨgɨ-m, nɨngə mi ka m-a m-ndɨge tɔ, taa m-a m-tɔje rɔm kɨ taga kadɨ gər-m tɔ.» 22Judasɨ (kɨ Judasɨ Isɨkarɨyotɨ al) əl Jəju ə nə: «Ɓaɓe, ra ban be ə je par ə a tɔjɨ-je rɔi kɨ taga kadɨ jɨ gər-i, ɓɨ a tɔjɨ rɔi kɨ taga kadɨ ndəgɨ dɨje kɨ dɔnangɨ tɨ ne kɨn gəri ni al ə?» 23Jəju ɨle tɨ ə nə: «Dəw kɨ ndɨgɨ-m ə, a ngəm go ta je ləm. Bai a ndɨge, nɨngə je kɨ Bai Luwə joo pu j-a jɨ re rɔe tɨ, j-a j-ɨndə ɓe naa tɨ sie. 24Dəw kɨ ndɨgɨ-m al, təl rɔne go ta je tɨ ləm al. Ta je kɨ ɨsɨ tḛḛ tam tɨ ə ɨsɨ oi kɨn, e ta je kɨ mi wa m-əl kɨ dɔm al, nə e ta je kɨ ḭ rɔ Bai tɨ kɨ nje kɨlə-m. 25M-əl səsi ta je kɨn dɔ kagɨ lo kɨ mi səsi naa tɨ ne ɓəy kɨn. 26NJe ra səsi, NDɨl kɨ kay njay kɨ Bai a ɨlə sie adɨ səsi me tɔm tɨ kɨn, a ndo səsi nḛ je pətɨ, taa a ole mesi dɔ nḛ je tɨ pətɨ kɨ m-əl səsi tɔ. 27M-ɨyə̰ lapɨya m-adɨ səsi, m-adɨ səsi lapɨya. Nɨngə mi m-adɨ səsi təkɨ dɨje kɨ dɔnangɨ tɨ ne adii səsi al. Adi mesi osɨ nangɨ, ɨɓəli al. 28Oi tḛḛ tam tɨ m-əl m-ə nə: “M-a m-aw, ə m-a m-təl m-re rɔsi tɨ”. Nɨngə kɨn ə re ɨndɨgi mi ə, a ɨrai rɔnəl dɔ kaw tɨ kɨ m-ɨsɨ m-aw rɔ Bai tɨ, tadɔ e, e kɨ bo ɨtə-m. 29M-əl səsi ta kɨn ɓasɨne, kəte taa kadɨ nḛ je rai nḛ, kadɨ tə lokɨ a rai nḛ ɓa, adii mesi. 30M-a m-əl səsi ta ngay gogɨ al ngata, tadɔ, nje majal kɨ ɨsɨ ɨndə tɔgɨne dɔ dɨje tɨ kɨ dɔnangɨ tɨ ne, re. Nɨngə e aw kɨ tɔgɨ madɨ dɔm tɨ al, 31nə m-ra təkɨ Bai dəjɨ-m kadɨ tə dɨje gəri təkɨ m-ndɨge. ḬḬ taa lo kɨn tɨ adɨ j-awi.»