Search form

Ja̰ 14:11

11Adi mi mesi təkɨ mi m-ɨsɨ me Bai tɨ, ə Bai ɨsɨ mem tɨ tɔ kɨn. A re adi mi mesi dɔ ta je tɨ kɨ m-ɨsɨ m-əl al ə, kɨlə ra je lə Luwə kɨ oi kɨ kəmsi kɨn yo ə, adii mesi ndə̰y.