Search form

Ja̰ 14:12

12Təkɨ rɔjetɨ, adɨ m-əl səsi, dəw kɨ adɨ-m mene ɓa, e ka a ra nḛ je kɨ m-ɨsɨ m-ra-de kɨn tɔ. A ra nḛ je kɨ ətɨ ɓəl ngay ɓəy, mbata mi m-ɨsɨ m-aw rɔ Bai tɨ.