Search form

Ja̰ 14:15

Jəju un ndune kadɨ n-a n-ɨlə kɨ NDɨl kɨ kay njay

15Jəju ɨlə ta kɨ rangɨ dɔ tɨ ɓəy ə nə: «Kɨn ə re ɨndɨgi mi ə, a təli rɔsi go ndu kun je tɨ ləm.