Search form

Ja̰ 14:20

20NDɔe tɨ kɨn ə, a oi kadɨ mi me Bai tɨ, nɨngə səi, səi mem tɨ, ə mi, mi mesi tɨ tɔ.