Search form

Ja̰ 14:21

21Dəw kɨ nje ndɨgɨ-m, e dəw kɨ ngəm go ndu kun je ləm majɨ nɨm, təl rɔne go tɨ nɨm. Bai a ndɨgɨ dəw kɨ nje ndɨgɨ-m, nɨngə mi ka m-a m-ndɨge tɔ, taa m-a m-tɔje rɔm kɨ taga kadɨ gər-m tɔ.»