Search form

Ja̰ 14:22

22Judasɨ (kɨ Judasɨ Isɨkarɨyotɨ al) əl Jəju ə nə: «Ɓaɓe, ra ban be ə je par ə a tɔjɨ-je rɔi kɨ taga kadɨ jɨ gər-i, ɓɨ a tɔjɨ rɔi kɨ taga kadɨ ndəgɨ dɨje kɨ dɔnangɨ tɨ ne kɨn gəri ni al ə?»