Search form

Ja̰ 14:26

26NJe ra səsi, NDɨl kɨ kay njay kɨ Bai a ɨlə sie adɨ səsi me tɔm tɨ kɨn, a ndo səsi nḛ je pətɨ, taa a ole mesi dɔ nḛ je tɨ pətɨ kɨ m-əl səsi tɔ.