Search form

Ja̰ 15:4

4Uwəi rɔsi rɔm tɨ nga̰, təkɨ mi m-uwə rɔm rɔsi tɨ nga̰ kɨn be tɔ. NGa nɨngə, tə ka kɨ baji kagɨ a asɨ kadɨ andɨ kɨ kanjɨ kagɨ al ka kɨn ə, səi ka a asi kadɨ ɨrai nḛ madɨ kɨ kanjɨ kadɨ uwəi rɔsi rɔm tɨ, al tɔ.