Search form

Ja̰ 16

1«M-əl səsi ta je kɨn be pətɨ mba kadɨ tə ɨyə̰i ta kadɨ-me ləsi al. 2Dɨje a tuwəi səsi kɔ gɨn kəy kaw-naa je tɨ. Nɨngə ndɔ je a rəi wa ɓəy kɨ kadɨ njé kɨ a tɔli səsi, a əli mede tɨ əi nə e kɨlə lə Luwə ə yə n-ɨsɨ n-rai. 3A rai be, mbata gəri Bai al nɨm, gəri mi al nɨm. 4NGa nɨngə, m-əl səsi ta je kɨn be kəte, kadɨ tə ndɔ kɨ nḛe je a rai nḛ ɓa, mesi ole dɔ tɨ təkɨ ndɔ kɨ m-əl səsi. M-əl səsi ta je kɨn lo kɨlə ngɨre tɨ nu al, tadɔ mi səsi naa tɨ ne.»

Kɨlə ra NDɨl Luwə

5«Kɨ ɓasɨne kɨn, m-ɨsɨ m-aw kɨ rɔ nje kɨlə-m tɨ, nə dəw kare dansi tɨ kɨ kadɨ dəjɨ-m ə nə: “Ɨsɨ aw ra wa ka,” goto. 6Mesi ur made mbata ta je kɨ m-əl səsi. 7NGa nɨngə, e ta kɨ rɔjetɨ ə m-əl səsi: majɨ ngay mbata tɨ ləsi kadɨ m-aw, tadɔ re m-aw al ə, dəw kɨ nje ra səsi kɨ sɔbɨ kadɨ a re kɨn, a re al. A re m-aw tɔ ɓa, m-a m-ɨlə sie m-adɨ səsi. 8Ə lokɨ a re ɓa, a ra kadɨ dɨje kɨ dɔnangɨ tɨ ne gəri nḛ kɨ e majal kɨ ra, kɨ nḛ ra kɨ dana, kɨ ta kɨ gangɨ. 9Kadɨ gəri nḛ kɨ e majal kɨ ra, tadɔ mbati kadi mi mede, 10kadɨ gəri nḛ ra kɨ dana, tadɔ m-ɨsɨ m-aw rɔ Bai tɨ, nɨngə səi a oi mi gogɨ al ratata, 11kadɨ gəri ta kɨ gangɨ, tadɔ gangi ta dɔ nje majal tɨ ngata. Adɨ e nje majal kɨ ɨsɨ ɨndə tɔgɨne dɔ dɨje tɨ kɨ dɔnangɨ tɨ ne.»

12«M-aw kɨ ta je ngay ɓəy kadɨ m-əl səsi, nə kɨ ɓasɨne kɨn, a al dɔsi. 13NGa nɨngə, dɔ kagɨ lo kɨ NDɨl kɨ nje kɔjɨ nḛ je kɨ rɔjetɨ a re ɓa, a ra kadɨ ɨgəri nḛ je pətɨ kɨ rɔjetɨ. A əl ta kɨ tɔne wa al, nə a əl nḛ je pətɨ kɨ ɨngə rɔ Luwə tɨ, nɨngə a ɨlə səsi mbḛ nḛ je kɨ a rai nḛ lo ti tɨ tɔ. 14E tɔjɨ tɔɓa ləm kɨ taga, tadɔ e ta je ləm, ə a ɨlə səsi mbḛe. 15Nḛ je pətɨ kɨ e ya̰ Bai, e ya̰m tɔ. E mbata kɨn ə, m-əl-n m-ə nə: “E ta je ləm, ə NDɨl a ɨlə səsi mbḛe”.»

Me ko̰ təl rɔnəl

16Jəju əl ə nə: «Nay dɔ kagɨ lo ndə̰y ba kadɨ a oi mi al, nɨngə dɔ kagɨ lo ndə̰y go tɨ ə, a təli oi mi gogɨ.» 17Ə njé ndo je madɨ əli-naa dande tɨ əi nə: «Ta kɨ əl-je ə nə: “Nay dɔ kagɨ lo ndə̰y ba kadɨ a oi mi al, nɨngə dɔ kagɨ lo ndə̰y go tɨ ə, a təli oi mi gogɨ,” kɨn mee nə ri ə? Taa əl ta kɨ kare ɓəy ə nə: “Tadɔ m-ɨsɨ m-aw rɔ Bai tɨ.” 18Ə “dɔ kagɨ lo ndə̰y” kɨ əl tae kɨn me nə ri tɔ ə? Jɨ gər me ta kɨ ge kəl-je kɨn al!» 19Lokɨ Jəju gər kadɨ njé ndo je lie ɨsɨ sangi kadɨ dəji-e ta ɓa, əl-de ə nə: «Ɨsɨ dəji-naa ta dansi tɨ ɔjɨ dɔ ta kɨ m-əl səsi m-ə nə: “Nay dɔ kagɨ lo ndə̰y ba kadɨ a oi mi al, nɨngə dɔ kagɨ lo ndə̰y go tɨ ə, a təli oi mi gogɨ,” kɨn. 20NGa nɨngə, təkɨ rɔjetɨ, adɨ m-əl səsi: A no̰i je, a ndɨgəi ndoo je, nə dɨje kɨ dɔnangɨ tɨ ne a rai rɔnəl. Me ko̰ a ra səsi, nə me-ko̰ ləsi kɨn a təl rɔnəl. 21Lokɨ dəne aw tə ojɨ ngon ɓa, e me ko̰ tɨ, tadɔ dɔ kagɨ lo ko̰ lie re, nə lokɨ ngon tḛḛ rɔe tɨ ngata ɓa, mee oy dɔ ko̰ tɨ, mbata rɔnəl dəw kɨ oje ɨle dɔnangɨ tɨ. 22Nɨngə, səi ka, kɨ ɓasɨne kɨn, səi me ko̰ tɨ, nə m-a m-təl m-o səsi, kadɨ rɔnəl a rosɨ mesi, nɨngə e rɔnəl kɨ dəw a ɔr mesi tɨ goto al. 23NDɔe tɨ kɨn, a dəji mi ta dɔ nḛ madɨ tɨ al ngata. Nɨngə, təkɨ rɔjetɨ, adɨ m-əl səsi, Bai a adɨ səsi nḛ je pətɨ kɨ ɨdəji-e kɨ tɔm. 24Bɨtɨ ɓone ka, ɨdəji nḛ madɨ kɨ tɔm al ɓəy. Ɨdəji ə a ɨngəi, kadɨ rɔnəl ləsi asɨ-naa tapɨ.»

Jəju tətɨ rɔ dɨje kɨ dɔnangɨ tɨ ne

25«M-əl səsi ta je kɨn me kujɨ ta tɨ, nə ndɔ je a rəi no̰o̰ kadɨ m-a m-əl səsi ta me kujɨ ta tɨ al ngata, nə m-a m-əl səsi ta kɨ dɔ Bai Luwə tɨ wangɨ taga. 26Ḭ dɔ ndɔe tɨ kɨn, a dəji nḛ Bai kɨ tɔm, nɨngə m-a m-əl səsi təkɨ m-a m-əl ta kɨ Bai mbata tɨ ləsi al, 27tadɔ Bai Luwə ə wa ndɨgɨ səsi. Luwə ndɨgɨ səsi, mbata ɨndɨgi mi, taa adi mesi təkɨ m-ḭ rɔe tɨ ə m-re tɔ. 28M-ḭ rɔ Bai tɨ ə m-re dɔnangɨ tɨ ne, nɨngə kɨ ɓasɨne kɨn, m-a m-ɨyə̰ dɔnangɨ ə m-təl m-aw rɔ Bai tɨ gogɨ.» 29Ə njé ndo je lie əli əi nə: «O, kɨ ne kɨn, yə əl-je ta ay njay, kɨ kanjɨ kəl me kujɨ ta tɨ kɨn. 30Nɨngə kɨ ɓasɨne kɨn, jɨ gər kadɨ ɨgər nḛ je pətɨ, taa ta je kɨ to me dəw tɨ ɓəy, kadɨ tə dəw dəji ka ɨgər kəte. Lo kɨn tɨ, j-adi meje kadɨ ḭ rɔ Luwə tɨ.» 31Ə Jəju ɨlə-de tɨ ə nə: «Adi mesi ngata a? 32Oi, dɔ kadɨ ɨsɨ re, nɨngə kɨ ne kɨn, re tḛḛ ne ngata kɨ kadɨ dɨje a sanəi səsi kɨ lo kare kare. A ɨyə̰i mi kɨ karm, nə mi kɨ karm al, tadɔ Bai Luwə e səm naa tɨ ne. 33M-əl səsi ta je kɨn pətɨ be, mba kadɨ lapɨya e mesi tɨ, me kɨndə rɔ naa tɨ səm. A ɨngəi ko̰ dɔnangɨ tɨ ne, nə kadɨ uwəi tɔgɨsi ba, tadɔ m-tətɨ rɔ njé tɔgɨ je kɨ dɔnangɨ tɨ ne ngata.»