Search form

Ja̰ 16:19

19Lokɨ Jəju gər kadɨ njé ndo je lie ɨsɨ sangi kadɨ dəji-e ta ɓa, əl-de ə nə: «Ɨsɨ dəji-naa ta dansi tɨ ɔjɨ dɔ ta kɨ m-əl səsi m-ə nə: “Nay dɔ kagɨ lo ndə̰y ba kadɨ a oi mi al, nɨngə dɔ kagɨ lo ndə̰y go tɨ ə, a təli oi mi gogɨ,” kɨn.