Search form

Ja̰ 16:22

22Nɨngə, səi ka, kɨ ɓasɨne kɨn, səi me ko̰ tɨ, nə m-a m-təl m-o səsi, kadɨ rɔnəl a rosɨ mesi, nɨngə e rɔnəl kɨ dəw a ɔr mesi tɨ goto al.