Search form

Ja̰ 16:25

Jəju tətɨ rɔ dɨje kɨ dɔnangɨ tɨ ne

25«M-əl səsi ta je kɨn me kujɨ ta tɨ, nə ndɔ je a rəi no̰o̰ kadɨ m-a m-əl səsi ta me kujɨ ta tɨ al ngata, nə m-a m-əl səsi ta kɨ dɔ Bai Luwə tɨ wangɨ taga.