Search form

Ja̰ 16:30

30Nɨngə kɨ ɓasɨne kɨn, jɨ gər kadɨ ɨgər nḛ je pətɨ, taa ta je kɨ to me dəw tɨ ɓəy, kadɨ tə dəw dəji ka ɨgər kəte. Lo kɨn tɨ, j-adi meje kadɨ ḭ rɔ Luwə tɨ.»