Search form

Ja̰ 16:33

33M-əl səsi ta je kɨn pətɨ be, mba kadɨ lapɨya e mesi tɨ, me kɨndə rɔ naa tɨ səm. A ɨngəi ko̰ dɔnangɨ tɨ ne, nə kadɨ uwəi tɔgɨsi ba, tadɔ m-tətɨ rɔ njé tɔgɨ je kɨ dɔnangɨ tɨ ne ngata.»