Search form

Ja̰ 16:4

4NGa nɨngə, m-əl səsi ta je kɨn be kəte, kadɨ tə ndɔ kɨ nḛe je a rai nḛ ɓa, mesi ole dɔ tɨ təkɨ ndɔ kɨ m-əl səsi. M-əl səsi ta je kɨn lo kɨlə ngɨre tɨ nu al, tadɔ mi səsi naa tɨ ne.»