Search form

Ja̰ 16:7

7NGa nɨngə, e ta kɨ rɔjetɨ ə m-əl səsi: majɨ ngay mbata tɨ ləsi kadɨ m-aw, tadɔ re m-aw al ə, dəw kɨ nje ra səsi kɨ sɔbɨ kadɨ a re kɨn, a re al. A re m-aw tɔ ɓa, m-a m-ɨlə sie m-adɨ səsi.