Search form

Ja̰ 17

Jəju əl ta kɨ Luwə mbata ləne wa nɨm, mbata lə njé ndo je ləne nɨm

1Go ta tɨ kɨ Jəju əl kɨn ɓa, un kəmne kɨ taa dɔra̰ tɨ, nɨngə əl ə nə: «Bai, ndɔ re nga. Ɨtɔjɨ tɔɓa ləm, mi NGoni kɨ taga adɨ dɨje gəri, kadɨ tə mi NGoni, m-tɔjɨ tɔɓa ləi kɨ taga madɨ dɨje gəri tɔ. 2Ḭ, adɨ-m tɔgɨ dɔ dɨje tɨ pətɨ, kadɨ tə m-adɨ njé kɨ ɨyə̰-de jim tɨ, ɨsi kɨ dɔde taa bɨtɨ kɨ no̰ tɨ. 3Kɨsɨ kɨ dɔ taa bɨtɨ kɨ no̰ tɨ, e ta kadɨ dəw gəri, ḭ kɨ ḭ kɨ kari ba ə ḭ Luwə kɨ rɔjetɨ kɨn nɨm, kadɨ gər-m mi Jəju Kɨrɨsɨ kɨ mi dəw kɨ ɨlə-m kɨn nɨm. 4M-tɔjɨ tɔɓa ləi m-adɨ dɨje kɨ dɔnangɨ tɨ ne pətɨ gəri, nɨngə kɨlə kɨ adɨ-m kadɨ m-ra ka m-tɔl tae majɨ tɔ. 5Kɨ ɓasɨne kɨn, Bai, m-dəji kadɨ adɨ-m m-ɨngə kɔsɨ-gon ta kəmi tɨ təkɨ ndɔ kɨ adɨ-m kəte no̰ kɨndə dɔra̰ tɨ, kɨ dɔnangɨ tɨ kɨn.»

6«M-ra m-adɨ dɨje kɨ ɔy-de dan madɨde je tɨ kɨ dɔnangɨ ne, adɨ-m kɨn gəri ni. Əi dɨje ləi, ə ɨyə̰-de me jim tɨ, nɨngə təli rɔde majɨ go ta tɨ ləi. 7Kɨ ɓasɨne kɨn, gəri kadɨ nḛ je pətɨ kɨ adɨ-m, ḭ rɔi tɨ. 8Tadɔ m-adɨ-de ta je kɨ adɨ-m, nɨngə taai. Lokɨ taai ɓa, gəri kadɨ m-ḭ rɔi tɨ, adɨ adi mi mede təkɨ e ḭ ə ɨlə-m. 9Nɨngə e mbata tɨ ləde ə m-əl səi ta. M-əl səi ta mbata lə dɨje kɨ dɔnangɨ tɨ ne al, nə mbata lə njé kɨ ɨyə̰-de me jim tɨ, tadɔ njé kɨ ɨyə̰-de me jim tɨ kɨn əi dɨje ləi. 10Nɨngə nḛ je pətɨ kɨ e ya̰m, e ya̰i, ə nḛ je pətɨ kɨ e ya̰i, e ya̰m tɔ. NGa nɨngə, əi je, tɔji tɔɓa ləm kɨ taga adi dɨje oi. 11Mi, m-a mi dɔnangɨ tɨ ne al ngata, m-ɨsɨ m-aw kɨ rɔi tɨ, nə əi je, ɨsi dɔnangɨ tɨ ne ɓəy. Be ə, Bai Luwə kɨ njé kay njay, m-dəji kadɨ ɨndə kəmi gode tɨ majɨ. Ɨndə kəmi gode tɨ kɨ tɔgɨ ləi, kɨ e tɔgɨ kɨ adɨ-m m-ra-n kɨlə kɨn, kadɨ tə əi kare ba təkɨ je səi je kare ba kɨn be tɔ. 12Dɔ kagɨ lo kɨ mi səde, m-ɨndə kəm gode tɨ majɨ kɨ tɔgɨ ləi kɨ adɨ-m. M-dəbɨ bagɨm dɔde tɨ, adɨ dəw kare ka tae tḭ al. Dəw ɓa, e e kɨ sɔbɨ kadɨ tae a tḭ kadɨ tə ta kɨ ndangi me makɨtɨbɨ tɨ lə Luwə tɔl-n tane ka kɨn par+ . 13NGa nɨngə, kɨ ɓasɨne kɨn, m-ɨsɨ m-aw kɨ rɔi tɨ, ə m-əl ta kɨn be təkɨ mi-n səde dɔnangɨ tɨ ne ɓəy kɨn, kadɨ tə əi wa ɨngəi rɔnəl kɨ mem tɨ, kɨ e rɔnəl kɨ asɨ-naa tapɨ kɨn. 14M-adɨ-de ta ləi nɨngə, dɨje kɨ dɔnangɨ tɨ ne ɔsi-de ta mbata ke kɨ əi dɨje kɨ dɔnangɨ tɨ ne al, təkɨ mi mi-n dəw kɨ dɔnangɨ tɨ ne al kɨn be tɔ. 15NGa nɨngə, m-dəji kadɨ ɔy-de kɔ dɔnangɨ tɨ ne al, nə kadɨ ɔsɨ NJe majal ngərəngɨ dɔde tɨ. 16Əi dɨje kɨ dɔnangɨ tɨ ne al, təkɨ mi mi-n dəw kɨ dɔnangɨ tɨ ne al kɨn be tɔ. 17Majɨ kadɨ un-de kɨ ta kɨ rɔjetɨ, ɨndə-de ta dangɨ tə dɨje ləi. Ta ləi e ta kɨ rɔjetɨ. 18Nɨngə, mi ka, m-ɨlə-de dɔnangɨ tɨ, təkɨ ɨlə-m dɔnangɨ tɨ ka kɨn be tɔ. 19Mi wa, m-un rɔm m-ɨndə ta dangɨ tə dəw ləi mbata tɨ ləde, kadɨ tə əi je ka, əi kɨ kɨndə ta dangɨ me ta kɨ rɔjetɨ tə dɨje ləi tɔ.»

Jəju əl ta kɨ Luwə mbata tɨ lə dɨje pətɨ kɨ a adi-e mede

20«M-əl səi ta mbata tɨ lə njé kɨ m-ɨlə-de kɨn par al, nə mbata tɨ lə dɨje pətɨ kɨ a adi mi mede, kɨ go rəbɨ lə ta kɨ a tḛḛ ta njé je tɨ kɨ m-ɨlə-de. 21M-dəji kadɨ pətɨ, təli dɨje kɨ kare, təkɨ ḭ Bai, ɨndə rɔi naa tɨ səm, ə mi m-ɨndə rɔm naa tɨ səi kɨn be. Kadɨ əi ka ɨndəi rɔde naa tɨ səje tɔ, kadɨ tə dɨje kɨ dɔnangɨ tɨ ne adi mede təkɨ e ḭ ə ɨlə-m. 22Mi m-adɨ-de kɔsɨ-gon kɨ adɨ-m, kadɨ tə əi dɨje kɨ kare, təkɨ je səi je-n dɨje kɨ kare kɨn be tɔ. 23Mi m-ɨndə rɔm naa tɨ səde, nɨngə ḭ, ɨndə rɔi naa tɨ səm tɔ; ɓa lo kɨn tɨ, a asi kadɨ əi dɨje kɨ kare ba kɨ rɔjetɨ, kadɨ dɨje kɨ dɔnangɨ tɨ ne gəri təkɨ e ḭ ə ɨlə-m nɨm, ɨndɨgɨ-de təkɨ ɨndɨgɨ-m be nɨm tɔ. 24Oyo, Bai, njé kɨ adɨ-m-de kɨn, m-ndɨgɨ ngay kadɨ əi səm naa tɨ, lo tɨ kɨ m-a mi tɨ, kadɨ oi kɔsɨ-gon kɨ m-aw-n, kɔsɨ-gon kɨ ḭ adɨ-m. M-əl m-ə nə adɨ-m kɔsɨ-gon, mbata ɨndɨgɨ-m kəte no̰ kɨndə dɔra̰ kɨ dɔnangɨ tɨ. 25Bai kɨ nje ra nḛ kɨ dana, dɨje kɨ dɔnangɨ tɨ ne gəri ni al, nə mi m-gər-i, taa njé kɨ adɨ-m-de ka gəri təkɨ e ḭ ə ɨlə-m tɔ. 26M-ra m-adɨ gəri ni, nɨngə m-a m-adɨ gəri ni kɨ kəte ɓəy, kadɨ tə ko ndɨgɨ kɨ ɨndɨgɨ-m kɨn to mede tɨ nɨm, kadɨ mi wa mi naa tɨ səde nɨm tɔ.»