Search form

Ja̰ 17:13

13NGa nɨngə, kɨ ɓasɨne kɨn, m-ɨsɨ m-aw kɨ rɔi tɨ, ə m-əl ta kɨn be təkɨ mi-n səde dɔnangɨ tɨ ne ɓəy kɨn, kadɨ tə əi wa ɨngəi rɔnəl kɨ mem tɨ, kɨ e rɔnəl kɨ asɨ-naa tapɨ kɨn.