Search form

Ja̰ 17:20

Jəju əl ta kɨ Luwə mbata tɨ lə dɨje pətɨ kɨ a adi-e mede

20«M-əl səi ta mbata tɨ lə njé kɨ m-ɨlə-de kɨn par al, nə mbata tɨ lə dɨje pətɨ kɨ a adi mi mede, kɨ go rəbɨ lə ta kɨ a tḛḛ ta njé je tɨ kɨ m-ɨlə-de.