Search form

Ja̰ 17:24

24Oyo, Bai, njé kɨ adɨ-m-de kɨn, m-ndɨgɨ ngay kadɨ əi səm naa tɨ, lo tɨ kɨ m-a mi tɨ, kadɨ oi kɔsɨ-gon kɨ m-aw-n, kɔsɨ-gon kɨ ḭ adɨ-m. M-əl m-ə nə adɨ-m kɔsɨ-gon, mbata ɨndɨgɨ-m kəte no̰ kɨndə dɔra̰ kɨ dɔnangɨ tɨ.