Search form

Ja̰ 17:9

9Nɨngə e mbata tɨ ləde ə m-əl səi ta. M-əl səi ta mbata lə dɨje kɨ dɔnangɨ tɨ ne al, nə mbata lə njé kɨ ɨyə̰-de me jim tɨ, tadɔ njé kɨ ɨyə̰-de me jim tɨ kɨn əi dɨje ləi.