Search form

Ja̰ 18:12

Jəju a no̰ An tɨ

(Mt 26.57-58; Mk 14.53-54; Lk 22.54)

12Ɓutɨ asɨgar je lə ko̰ɓe kɨ Rɔm, naa tɨ kɨ nje kun dɔde nɨm, kɨ njé ngəm ta kəy lə Luwə kɨ Jɨpɨ je ɨləi-de ka kɨn nɨm, uwəi Jəju dɔɔi-e.