Search form

Ja̰ 18:25

Pɨyər təl najɨ ɓəy təkɨ n-gər Jəju al

(Mt 26.71-75; Mk 14.69-72; Lk 22.58-62)

25Pɨyər ɨsɨ ta por tɨ no̰o̰, ɨsɨ ndɨbɨ por, ə əli-e əi nə: «Ma, ḭ ka ḭ dan njé ndo je tɨ lie tɔ al a?» Nə Pɨyər najɨ ə nə: «Jagɨ, mi səde al.»